Apartmány U Stařenky - ubytování Dolní BojanoviceVšeobecné obchodní podmínky

A. Část společná

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky a nákupní & reklamační řád jsou určeny zákazníkům (dále jen „Kupující“ nebo také „Zákazník“) naší společnosti, tj. zejména projektu Vinného klubu & Vinného sklepa Bojanovské Búdy / BB Apartman (včetně zajištění prostor a ubytování) & projektu BB ERUDITIO & projektu „Pentagram duše“ (dále společně jen „Provozovatel“ nebo „Společnost“ nebo též „Prodávající“).

Jsou závazným ustanovením a shrnují vzájemný obchodní či jiný smluvní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Zákazníkem a Společností při provozování internetového obchodu www.bojanovskebudy.cz.

Provozovatelem je společnost:

Bojanovské Búdy, s.r.o., Vinařská 995, Dolní Bojanovice, IČO:02733005, DIČ: CZ 02733005, zapsaná v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 82290, vedeném u Krajského soudu v Brně.

Kontakt:

Kontaktní osoba: Martin Zelinka, Kateřina Zelinková
Tel.: +420 721 662 976
e-mail:info@bojanovskebudy.cz
kontaktní adresa: Vinařská 995, Dolní Bojanovice, 696 17

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 107-6935910277/0100

Všeobecné obchodní podmínky se dělí na několik částí:

A Část společná

B Část určená pro nákup či prodej zboží

C Část určená pro poskytování služeb

D Závěrečná část

V případě, že část B nebo C upravují některé záležitosti speciálně, mají tyto přednost před částí společnou nebo závěrečnou částí, tedy pro části společné i pro část B a C. V případě, že některé záležitosti neřeší, použijí se příslušná zákonná ustanovení upravující danou skutečnost, a to zejména občanského zákoníku.

Vždy je tedy třeba rozlišovat, zda je Zákazník spotřebitel nebo podnikatelský subjekt („klient“ či „obchodní partner“).

Tyto všeobecné obchodní podmínky, dále také jen „obchodní podmínky“ se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít služeb Provozovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží či služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

U objednávek podnikatelských subjektů budou obchodní podmínky dohodnuty vždy individuálně s ohledem na výši a druh objednávky.

Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat individuálně v kupní smlouvě nebo jiné smlouvě. Odchylná ujednání v těchto smlouvách mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní Provozovatele je informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně tohoto zboží či nabízených služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Provozovatel je oprávněn k provozování podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce či Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonávají ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní dozor vykonávají i jiné dozorové orgány příslušné dle zvláštních právních předpisů ve vymezeném rozsahu.

Práva spotřebitele

Těmito obchodními podmínkami nejsou nikterak dotčena práva spotřebitele, která mu vyplývají ze zvláštních právních předpisů určených na ochranu spotřebitele, zejména ze zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů nebo zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to včetně podmínek a uplatnění reklamací, práv za vady či vadného plnění a záruky. Veškeré informace pro spotřebitele se snažíme trvale zpřístupňovat na našich webových stránkách www.bojanovskebudy.cz, případně je mile rádi zašleme na vyžádání elektronickou cestou, a to včetně obchodních podmínek. V okamžiku, kdy Zákazník zašle provozovateli závaznou přihlášku či objednávku, viz např. níže část B, při níž potvrdil souhlas s těmito obchodními podmínkami, platí, že Zákazník akceptoval obchodní podmínky, které jsou součástí objednávkového formuláře.

Jelikož je předmětem plnění Provozovatele mimo obchod i poskytování služeb, upozorňuje Provozovatel spotřebitele, že v tomto případě začne s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě na výše uvedený e-mail Provozovatele.

Smlouvy budou uzavírány výhradně v českém jazyce a tyto budou uloženy u Provozovatele. Spotřebitel obdrží vždy jedno vyhotovení el. cestou. Z tohoto důvodu Provozovatel neumožní spotřebiteli k této smlouvě jiný přístup.

Práva a podmínky pro odstoupení spotřebitele od uzavřené smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku jsou popsána také jednotlivě v níže uvedených částech B a C a v případě, že se liší, tak mají přednost před následujícím odstavcem.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží nebo smlouvu jejíž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelně se opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy spotřebitel učiní oznámením na uvedenou e-mailovou adresu Provozovatele s uvedením kontaktních údajů a specifikace smlouvy, včetně dne uzavření. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a Provozovatel již splnil poskytnutí služby na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemůže spotřebitel již od takové smlouvy odstoupit. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a Provozovatel již začal s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Provozovatel spotřebiteli poměrnou část sjednané ceny, kdy bude odečteno již poskytnuté plnění. Spotřebiteli jsou rovněž garantována další práva pro odstoupení od smlouvy zejména ve smyslu občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.,) případně dalších zvláštních předpisů.

Spotřebitel může využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, viz odkaz http://www.iwant.cz/files/Vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-kupni-smlouvy.pdf )

Součástí každé smlouvy uzavírané se spotřebitelem jsou také tyto obchodní podmínky.

Spotřebitel se může svých práv domáhat na výše uvedených kontaktech Provozovatele, tj. písmeně na adrese sídla společnosti, elektronickou cestou na uvedeném e-mailovém kontaktu.

Pokud je níže uvedeno jinak, použije se na smluvní vztahy uzavírané se spotřebiteli výše uvedené.

B. Nákup a prodej zboží

Objednávka

Objednávku musí učinit Zákazník na e-mail: info@bojanovskebudy.cz na základě nabídky od Společnosti v PDF formátu.

Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Zákazník dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že při prodeji alkoholických nápojů jej Provozovatel může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18 let. Neprokázání této podmínky Kupujícím na žádost Provozovatele je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany Provozovatele.

Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje splnění podmínky dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.

Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách / v PDF nabídce jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky.

Všechny ceny uváděné na internetových stránkách / v PDF nabídce jsou uvedeny v českých korunách a jsou zobrazovány včetně DPH. V případě, že je u zboží uvedena omylem či jiným vlivem chybná cena, a toto je zřejmé, neručí v tomto případě prodejce za tuto cenu a objednávka může být s odvoláním na chybnou cenu bez náhrady zrušena.

Vyhrazujeme si právo ukončit speciální cenovou nabídku kdykoli a bez předchozího upozornění a rovněž si vyhrazujeme právo na změnu a úpravu cen a složení nabídek.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

Způsoby platby

Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby:

 • o mohou si nechat zboží zaslat na dobírku a zaplatit v hotovosti/kartou při převzetí zboží; nebo
 • platbou předem na bankovní účet Prodávajícího.

Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je Provozovatel schopen vyexpedovat do pěti pracovních dnů. Společně s obvyklou dobou dodání balíků kurýrní službou celková doba od objednávky k doručení zásilky Kupujícímu nepřesáhne 1 týden. Provozovatel nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby.

V případě, že Provozovatel není schopen zajistit vyexpedování zboží do jednoho týdne, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky, případně její zrušení. U objednávek podnikatelských subjektů bude s ohledem na druh a množství objednaného zboží dohodnuta individuální dodací lhůta.

Způsoby dopravy

Zboží Provozovatel zasílá kurýrní službou, která Kupujícímu zboží přiveze na místo určení. Případně, dle předchozí dohody, Provozovatel doručí zboží Kupujícímu osobně. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Cena dopravy je součástí celkové jednotné ceny objednaného zboží.

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné telefonicky, a to v čase od 9:00 do 17:00 hod. na tel. čísle +420721162704 anebo e-mailem na adresu info@bojanovskebudy.cz.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

- o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit zmiňovaný vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu případné provozovny nebo sídla Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí příslušné ustanovení o doručování těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

V případě výše uvedeného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží musí být vráceno na adresu sídla Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod., a schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v obchodě Prodávajícího–faktura. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

V případě odstoupení od smlouvy Kupujícím, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu již uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případech:

 • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího;
 • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu, přičemž zde není vyloučena dohoda s Kupujícím o prodloužení termínu;
 • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává;
 • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo vrácena na jeho uvedenou adresu.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedené ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Záruka, reklamace

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Podmínky, způsob a další náležitosti řeší samostatná sekce Záruka, reklamační řád.

Reklamační řád

Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem od kurýrní služby protokol o poškození zásilky. Kupujícímu zůstává nadále nárok na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.

V případě, že Kupující zásilku od kurýrní služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (např. neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, toto písemně/e-mailem oznámit Prodejci na e-mail: info@bojanovskebudy.cz nebo na adresu sídla Prodávajícího či telefonicky v čase od 9:00 do 17:00 hod. na tel. čísle +420721662976.

Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku má Kupující (spotřebitel) právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů nebo z dalších zákonných důvodů. Zboží musí být v tomto případě vráceno na adresu sídla Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod., a schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v obchodě Prodávajícího – faktura.

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu a vztahují se na ni obecně závazné právní předpisy. Záruční doba na prodávaná vína je poskytována 6 měsíců odpovídající podmínkám vinařskému zákonu 321/2004 Sb.

Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a zásilka označena příslušnými symboly. Nejvhodnější je užití stejného nebo obdobného obalu, ve kterém bylo zboží zasláno Prodávajícím.

Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje písemně nebo e-mailem na adresu info@bojanovskebudy.cz nebo na adresu sídla Prodávajícího, kterému Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. Od obdržení reklamačního e-mailu či dopisu začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Proces vyřízení reklamace se pro spotřebitele řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:
Bojanovské Búdy, s. r. o.
Vinařská 995, 69617, Dolní Bojanovice Česká republika
e-mail: info@bojanovskebudy.cz Telefon: +420721662976

C. Poskytování služeb

Obchodní podmínky pro firemní / vzdělávací akce a zajištění prostor pro vzdělávací akce, „setkání s vínem“ či zajištění ubytování, dále pro projekt BB ERUDITIO a projekt „Pentagram duše“

Tato část speciálně upravuje obchodní podmínky pro vzdělávací akce (kurzy, školení, semináře, workshopy, koučing, případně týmový koučing, výuky jazyků, apod.), včetně projektu BB ERUDITIO a zajištění prostor pro vzdělávací akce, „setkání s vínem“, zajištění ubytování, poradenství a dalších služeb, v rámci projektu „Pentagram duše“. Tato část se obecně mimo části „Práva spotřebitele“ vztahuje i na podnikatelské subjekty (zákazníky Provozovatele), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Provozovatel zajišťuje prostory (podnájem či nájem prostor) pro pořádání vzdělávacích akcí (kurzů, školení, seminářů, workshopů, koučingu a týmového koučingu, výuky jazyků, apod.), ubytování, dále pro tzv. „setkání s vínem“, případně tyto vzdělávací akce sám poskytuje, včetně koučingu a týmového koučingu (dále jen „vzdělávací akce“ nebo „zajištění prostor“ či „zajištění ubytování“), včetně projektů BB ERUDITIO a „Pentagram duše“ i sám pořádá a provádí výuku či vzdělávání. Součástí zajištění prostor či pořádání akcí může být také zprostředkování či zajištění doplňkových činností, jako je zejména zprostředkování dalšího ubytování, zajištění stravování, občerstvení, dopravy, apod.

Provozovatel zajišťuje toto ubytování:

 1. „BB Apartman“ v Dolních Bojanovicích
 2. „Apartmány U Stařenky“ v Dolních Bojanovicích
 3. Vinný sklep U starého presu

Dále je schopen pro větší skupiny osob zajistit také ubytování v okolí Dolních Bojanovic, zejména v hotelu „Panon“ v Hodoníně.

Tato část obchodních podmínek upravuje smluvní vztah mezi Provozovatelem a účastníkem vzdělávací akce, případně zájemcem o zajištění prostor či zájemcem o další služby poskytované Provozovatelem (dále též rovněž jen „Zákazník“ nebo „Zájemce“), a to včetně projektů BB ERUDITIO a „Pentagram duše“ a jsou pro obě strany závazné.

Práva spotřebitele

Těmito obchodními podmínkami nejsou nikterak dotčena práva spotřebitele, která mu vyplývají ze zvláštních právních předpisů určených na ochranu spotřebitele, zejména ze zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů nebo zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to včetně podmínek a uplatnění reklamací, práv za vady či vadného plnění a záruky. Veškeré informace pro spotřebitele se snažíme trvale zpřístupňovat na našich webových stránkách www.bojanovskebudy.cz, případně je mile rádi zašleme na vyžádání elektronickou cestou, a to včetně obchodních podmínek. V okamžiku, kdy Zákazník zašle Provozovateli závaznou přihlášku či objednávku, při níž potvrdil souhlas s těmito obchodními podmínkami, platí, že Zákazník akceptoval obchodní podmínky, které jsou součástí objednávkového formuláře. V okamžiku, kdy Zákazník zašle přihlášku na vzdělávací akci e-mailem nebo učiní přihlášení telefonicky, jsou mu Provozovatelem zaslány obchodní podmínky e-mailem a je vyzván, aby s nimi souhlasil. Okamžikem udělení souhlasu s obchodními podmínkami se považuje za to, že tyto obchodní podmínky Zákazník akceptuje. Obdobně je tomu i tak u zájemce o zajištění prostor či ubytování.

Jelikož je předmětem plnění Provozovatele poskytování služeb, upozorňuje spotřebitele, že začne s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě na výše uvedený e-mail Provozovatele.

Smlouvy budou uzavírány výhradně v českém jazyce a tyto budou uloženy u Provozovatele. Spotřebitel obdrží vždy jedno vyhotovení el. cestou. Z tohoto důvodu Provozovatel neumožní spotřebiteli k této smlouvě jiný přístup.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy spotřebitel učiní oznámením na uvedenou e-mailovou adresu Provozovatele s uvedením kontaktních údajů a specifikace smlouvy, včetně dne uzavření. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a Provozovatel již splnil poskytnutí služby na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemůže spotřebitel již od takové smlouvy odstoupit. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a Provozovatel již začal s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Provozovatel spotřebiteli poměrnou část sjednané ceny, kdy bude odečteno již poskytnuté plnění.

Také můžete využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. (viz odkaz: http://www.iwant.cz/files/Vzorovy-formular-pro-odstoupeni-od-kupni-smlouvy.pdf )

Součástí každé smlouvy uzavírané se spotřebitelem jsou také tyto obchodní podmínky.

Spotřebitel se může svých práv domáhat na výše uvedených kontaktech Provozovatele, tj. písmeně na adrese sídla společnosti, elektronickou cestou na uvedeném e-mailovém kontaktu.

Pokud je níže uvedeno jinak, použije se na smluvní vztahy uzavírané se spotřebiteli výše uvedené.

Obecné informace, objednání prostor, ubytování a přihlašování na vzdělávací akce

Informace o službách a cenách uváděné provozovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou poskytovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

Zájemce či účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Náklady vzniklé Zájemci (účastníku) při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s poptávkou, uzavíráním smlouvy, případně s přihlašováním na akci (např. internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné, respektive elektronické formě, které vyžaduje odchylky do skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

V případě zájmu o vzdělávací prostory nebo ubytování vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zájemcem odesláním elektronické objednávky s následnou akceptací (e- mailovou) elektronicky zaslané smlouvy o podnájmu či nájmu prostor nebo ubytování nebo potvrzení o zajištění prostor nebo ubytování zaslané Provozovatelem. Přílohou každé smlouvy jsou i obchodní podmínky, a to buď formou internetového odkazu, nebo přímo elektronickou přílohou.

V případě vzdělávacích akcí vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a účastníkem odesláním závazné přihlášky (objednávky) na vzdělávací akci účastníkem s následným elektronickým potvrzením od Provozovatele. Totéž platí i u projektu „Pentagram duše“ při objednání nabízených druhů poradenství či zpracování návrhů a studií a dalších služeb dle aktuální nabídky u tohoto projektu. Součástí každé přihlášky jsou i obchodní podmínky Provozovatele, a to buď formou internetového odkazu, nebo přímo elektronickou přílohou. Případně návrh smlouvy, pokud se smluvní strany dohodly jinak.

Odeslání závazné přihlášky na vzdělávací akci nebo objednávky zajištění prostor, ubytování či poskytnutí poradenství nebo zpracování studií či dalších služeb v rámci aktuální nabídky projektu „Pentagram duše“ je možno těmito způsoby:

 • vyplněním objednávkového formuláře z webových stránek Provozovatele: www.bojanovskebudy.cz; www.bberuditio.cz, www.bbapartman.cz, www.apartmanyustarenky.cz, www.vinnysklepustarehopresu.cz, kdy po obdržení formuláře následuje zápis na vzdělávací akci a e-mailové potvrzení zápisu. U objednání zajištění prostor, ubytování či poradenství nebo zpracování studie či dalších služeb následuje rovněž e-mailové potvrzení přijetí objednávky, včetně případného zaslání návrhu smlouvy.
 • e-mailem na kontaktním webu na uvedených webových stránkách, kdy následuje postup, jako u zaslání objednávkového formuláře.
 • Telefonicky na telefonním kontaktu uvedeném na webových stránkách kdy je pouze učiněna předběžná rezervace a následně je účastníkovi zaslána e-mailem přihláška na vzdělávací akci nebo potvrzení objednávky prostor nebo ubytování s návrhem smlouvy o zajištění prostor pro vzdělávací akci, ubytování či jinou akci, případně jen informace Provozovatele ohledně ubytování nebo nabídka rozsahu poradenství či studie, případně návrh smlouvy o dílo na studii či na jinou nabízenou službu, kdy k uzavření smluvního vztahu dojde až akceptací (potvrzení e-mailem) účastníkem.

Náležitosti přihlášky či objednávky

Při rezervaci vzdělávací akce je účastník povinen uvést jde-li o fyzickou osobu jméno a příjmení, adresu bydliště (doručovací adresu), telefonní číslo, e-mail a označení zvolené vzdělávací akce podle nabídky provozovatele. Jde-li o podnikající fyzickou osobu rovněž také sídlo i IČO. U právnické osoby mimo označení vzdělávací akce, také název obchodní firmy, sídlo, IČO, údaj o zápise do veřejného rejstříku, jméno a příjmení kontaktní osoby, včetně telefonního čísla a e-mailu. Dále počet osob a jejich kontaktní údaje. V případě, že nejsou zveřejněny termíny vzdělávacích akcí, tak i termín, ve kterém má zájem o vzdělávací akci. Obdobné údaje jsou zasílány i u zajištění prostor pro vzdělávací akce, ubytování či „setkání s vínem“ či u poradenství či zpracování studií a dalších služeb dle aktuálních nabídek.

U zajištění prostor na vzdělávací akce dále Zákazník uvede termín a počet účastníků akce.

U zajištění ubytování Zákazník dále uvede o jaké ubytování nabízení Provozovatelem má zájem, počet ubytovaných, věk ubytovaných v době ubytování.

Přihlášky jsou zpracovávány v došlém pořadí. V případě, že je větší zájem účastníků, než jsou kapacitní možnosti provozovatele na dané vzdělávací akci, bude účastníku (zájemci) nabídnut nejblíže možný následující termín s přednostní předběžnou rezervací.

Zápis účastníka na vzdělávací akci je možný pouze v případech volných míst na vybrané vzdělávací akci.

Speciální podmínky může určit i program aktuálního výukového kurzu individuálně.

U nabízených druhů poradenství či zpracování studií a dalších služeb dle aktuální nabídky bude se zájemcem dohodnut individuální postup a rozsah poskytnuté služby či zpracování.

Splatnost a způsob platby, další související podmínky

Kurzovné za vzdělávací akci je splatné do 5 pracovních dnů od zaslání závazné přihlášky, kdy v případě prodlení není záruka na zařazení účastníka (zájemce) na zvolenou vzdělávací akci, respektive na akci ve vybraném termínu. V případě nezaplacení kurzovného bude účastník se vzdělávací akce vyřazen. U zajištění nemovitosti, respektive prostor nebo ubytování, je splatná záloha ve výši 50 % z celkové ceny, a to do 5 pracovních dnů od odeslání akceptace návrhu smlouvy na zajištění prostor Provozovateli. Zbylá část bude naúčtována u zajištění prostor nebo ubytování po předání prostor nebo nástupu ubytování, u konání akce po konání akce, kdy bude Provozovatelem vystavena faktura a platí běžné fakturační podmínky se 7 denní splatností faktury.

V případě objednávky nebo přihlášky na vzdělávací akci či zajištění prostor nebo ubytování zaslané podnikatelským subjektem, je provozovatelem vystavena faktura a platí běžné fakturační podmínky se 7 denní splatností faktury.

Při odeslání závazné přihlášky nebo objednávky 7 dní před začátkem vzdělávací akce nebo začátkem lhůty, v níž má objednatel zájem o zajištění prostor nebo ubytování, je nezbytné výše uvedenou platbu uhradit do tří dnů od odeslání přihlášky nebo objednávky. Platba za vzdělávací akci nebo zajištění prostor nebo ubytování však musí být uhrazena min. 3 dny před konáním vzdělávací akce nebo začátku lhůty, v níž má objednatel zájem o prostory nebo ubytování.

V případě pořádaných kurzů zejména v rámci projektu BB ERUDITIO se provádí platba dle podmínek stanovených pro jednotlivý kurz. Tedy např. u výuky jazyků jsou platby prováděny měsíčně na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) Provozovatelem, nestanoví-li předmětný výukový program jinak.

Platební podmínky u nabízeného poradenství a zpracování studií, apod. nabízených v rámci projektu „Pentagram duše“ budou dohodnuty individuálně.

Platby je možné uhradit bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na účet provozovatele vedený u Komerční Banky a.s., č.ú.: 107-6935910277/0100 Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Storno podmínky

Po odhlášení na již zapsanou vzdělávací akci v době 14 a více dnů od jejího konání, činní storno poplatek 0% z ceny kurzu. V době od 10 dnů do 14 dnů před zahájením vzdělávací akce činí storno poplatek 50% z ceny vzdělávací akce, 10 dnů až 5 dnů je storno poplatek 75% z ceny vzdělávací akce. Méně než 5 dnů před jejím zahájením je storno poplatek 100% z ceny vzdělávací akce.

Ve výjimečně písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody) může být zájemci nabídnuto absolvování vzdělávací akce nebo její části v pozdějším termínu.

Uvedené platí obdobně i pro objednání zajištění prostor nebo ubytování.

V případě pořádání výuky jazyků či jiných kurzů na delší období v rámci projektu BB ERUDITIO nebo při poskytování služeb v rámci projektu „Pentagram duše“ budou storno podmínky stanoveny individuálně.

Konkrétní případy budou posuzovány individuálně, především se snahou o dohodu. Pokud se vztahuje na spotřebitele, tak se přednostně užijí pravidla uvedená v informacích pro spotřebitele.

Konání vzdělávacích akcí a účast na nich

Účast na vzdělávací akci:

Na vzdělávací akci nebudou zařazeni uchazeči, kteří neuhradí v požadovaném termínu, resp. nejpozději 1 den pře konáním vzdělávací akce příslušné kurzovné, přestože byli zapsáni na vzdělávací akci podáním závazné písemné přihlášky.

Změna termínu vzdělávací akce, zrušení, náhrada

Organizační změny:

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ve vzdělávacích akcích (změna osnovy nebo harmonogramu, změna studijního materiálu atd.). Všechny případné změny budou účastníkům vzdělávací akce oznámeny e-mailem, telefonicky případně SMS zprávou.

Provozovatel si vyhrazuje právo nepořádat vzdělávací akci v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání akce a nabídnout přihlášeným účastníkům možnost absolvovat objednanou vzdělávací akci v náhradním termínu, anebo vrátit uhrazené kurzovné.

Provozovatel může z důvodu naplnění kapacit vzdělávací akce od smlouvy odstoupit v následujících případech:
1. jestliže přihlášený účastník neuhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek, kdy ale může být nahrazen jiným účastníkem,
2. jestliže byla kapacita kurzu naplněna ještě před připsáním platby účastníka na účet provozovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící účastníci. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet provozovatele.

Pokud účastník vzdělávací akce věnuje provozovateli referenci, tak se tím také rozumí, že tuto referenci může poskytovatel zveřejnit na veřejně dostupných místech a také na internetu, respektive na svých webových stránkách.

Účastník vzdělávací akce souhlasí s pořizováním audio, video a fotografických záznamů, za účelem propagace provozovatele. V této souvislosti se provozovatel zavazuje, že nebude v propagačních materiálech sdělovat osobní údaje klientů ani autentické záznamy bez souhlasu klienta.

Při účasti na vzdělávacích akcích jsou účastníci povinni nenarušovat jejich průběh. Provozovatel, respektive lektor vzdělávací akce je oprávněn účastníka v případě nevhodného chování (neslušné chování vůči lektorovi nebo jiným účastníkům vzdělávací akce, vyrušování, účast pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek atp.) vyloučit z účasti na vzdělávací akci. V případě vyloučení účastníka nemá tento, případně i jeho zaměstnavatel, pokud se jedná o zaměstnance vyslaného na vzdělávací akci, nárok na vrácení již zaplaceného poplatku za vzdělávací akci.

Odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku

Provozovatel ani lektor vzdělávací akce neručí za ztráty ani škody na majetku v době konání vzdělávací akce, pokud je sami nezpůsobili. Je na odpovědnosti účastníka, aby dbal na svůj majetek a nenechal ho bez dozoru.

Výše uvedené platí obdobně při zajištění prostor či poskytování poradenství.

Speciální podmínky pro zajištění prostor a ubytování

Nástupní podmínky

Pobyt začíná nástupem mezi 14. a 20. hodinou prvého sjednaného dne. U zajištění prostor hodinou dohodnutou mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Zákazník se nahlásí Provozovateli telefonicky na telefonním kontaktu výše uvedenému v těchto VOP nebo na webových stránkách Provozovatele. U ubytování po té vyplní přihlašovací formulář (údaje o všech osobách, předloží Provozovateli OP nebo jiný doklad totožnosti) a uhradí doplatek za ubytování.

Ukončení pobytu nebo pronájmu či podnájmu prostor

Pobyt končí v den odjezdu a uvolněním ubytování do 10.00 hodin ráno. U zajištění prostor hodinou dohodnutou mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

V případě předčasného ukončení pobytu či zajištění prostor nevzniká nárok na navrácení finanční částky (nárok na vrácení částky je opět pouze v případě připojištění proti stornu pobytu a to do max. 80% z celkové nevyužité částky).

Zákazník má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor – více interní předpis Provozovatele např. Ubytovací řád.

Zákazník užívá prostory a vybavení prostor (tj. včetně ubytování) s ohledem na běžné opotřebení a případné vzniklé škody, které způsobil, je povinen neprodleně uhradit.

Zákazník je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat včas, aby mohla být sjednána náprava.

Zákazník je povinen počínat si tak, aby nerušil či neobtěžoval jiné Zákazníky Provozovatele.

Zákazník je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím dalších případných služeb Provozovatele, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak.

Zákazník může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že mu Provozovatel neposkytl předem dohodnuté služby.

V případě porušení podmínek Zákazníkem vyplývajících pro něj z těchto VOP a nesjednání okamžité nápravy po ústní výzvě Provozovatele, je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Důležité upozornění

Provozovatel upozorňuje Zákazníka, že nabízenou službu zajištění ubytování nabízí i přes jiné zprostředkovatele, zejména internetové. V tomto případě se smluvní podmínky pro Zákazníky řídí primárně podmínkami tohoto zprostředkovatele a tyto VOP se pak pro Zákazníky použijí přiměřeně, zejména tam, kde podmínky zprostředkovatele skutečnosti zde uvedené neupravují.

D. Závěrečné ustanovení

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále v souladu s vnitrostátní úpravou ochrany osobních údajů ČR.

Prodávající (myšleno i Provozovatel či společnost) zpracovává následující osobní údaje:

nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zákazník jako subjekt údajů: jméno a příjmení, u el. či písemných smluv i datum narození Zákazníka, adresa bydliště či sídla, doručovací adresa (liší-li se od adresy bydliště), identifikační číslo a daňové identifikační číslo (má-li je přidělené), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, objednané zboží či služba, číslo účtu, číslo objednávky, datum objednávky, cena zboží, informace o provedené platbě či platbách.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 15 let Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

Doručování

Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího (Provozovatele) a Zákazníka, zejména týkající odstoupení od smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Zákazníkem, kdy je odstoupení účinné, pokud je jim oznámení ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení (písemnost), jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. V případě odmítnutí převzetí je doručeno tento den a v případě uložení je doručeno třetím dnem ode dne uložení.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci také vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem v objednávce nebo smlouvě, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

Závěr

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smluv či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Uzavřené smlouvy včetně obchodních podmínek jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a tyto uzavřené smlouvy nejsou přístupné.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Veškeré informace, smlouvy, apod. jsou Prodávajícím poskytovány v běžně dostupných datových souborech např. typu MS Office, PDF

Veškeré smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou, a to dle dohody smluvních stran. Právní vztahy vyplývající ze smluv se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Případné spory, pokud se smluvní strany nedohodnou, budou řešeny soudní cestou.

Veškerá Vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budeme řešit s maximální snahou vyjít Vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu. Pro získání informací využívejte naše internetové stránky, neboť zde najdete jak informace dlouhodobého charakteru, tak i aktuální oznámení týkající se právě probíhajících vzdělávacích akcí. Jsme Vám rovněž k dispozici pro přímé ústní podání informací telefonem a e-mailem. Vítáme všechny Vaše návrhy a podněty, které přispějí ke zkvalitnění naší práce.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Doufáme, že s našimi službami budete plně spokojeni a budete se na nás i nadále obracet. Rovněž děkujeme za poskytnuté reference a doporučení naší společnosti Vašim známým či obchodním partnerům.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode 1. ledna 2019

V Dolních Bojanovicích dne 1. ledna 2019